EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Promocja Euroregionu

 

Badanie popularności produktów regionalnych>>>

Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis
Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0./0.0/15_006/0000054

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Osi priorytetowej 4. Współpraca instytucji i społeczności

Partner Wiodący: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Parter Projektu: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Całkowite wydatki kwalifikowalne dla projektu:  247 475,32 EUR
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 210 354,02 EUR
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 81 343,72 EUR Parter Wiodący
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 129 010,30 EUR Parter Projektu

Termin realizacji projektu: 1.01.2017 – 30.06.2019

Cel projektu: zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na wielopłaszczyznową współpracę, dzięki którym będzie promowana współpraca transgraniczna oraz wspólny obszar. Działania, które przyczynią się do osiągniecia celu to wspólna kampania informacyjna po obu stronach granicy oraz organizacja konferencji.  Poprzez prowadzone działania  nastąpi zwiększenie świadomości społeczeństwa po obu stronach granicy, zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między społecznościami lokalnymi. Ponadto realizowane działania doprowadzą do zwiększenia intensywności istniejącej już współpracy pomiędzy partnerami oraz pozwolą na nawiązanie nowych partnerstw.

Kluczowe działania projektu:

0. Przygotowanie projektu,
1. Zarządzanie projektem,
2. Promocja,
3. Kampania informacyjna:
3.1. Wydawnictwo przedstawiające wykaz efektów finansowych i ekonomicznych współpracy transgranicznej oraz przykłady dobrych praktyk polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Wydawnictwo zostanie wydane w ilości 3 tys. egz., po1500 szt. w  j.pl i cz. Wydawnictwo będzie dystrybuowane podczas konferencji podsumowującej efekty finansowe i ekonomiczne współpracy transgranicznej na terenie Euroregionu Glacensis na przestrzeni 22 lat jego działalności.
3.2. Biuletyn. Zostanie wydanych 10 numerów w nakładzie 1800 egz. w  j. czeskim i 400 egz. w j. polskim.
3.3. Popularyzacja współpracy transgranicznej, której celem jest większe rozpowszechnianie informacji nt. polsko-czeskiej współpracy transgranicznej, popularyzacja języka polskiego i czeskiego, poznanie kultury  będzie prowadzona po obu stronach granicy przez cały okres realizacji projektu. Partnerzy przygotują i przeprowadzą prezentacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
3.4. Promocja atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym i produktów regionalnych Poprzez głosowanie na stronach internetowych obu partnerów zostanie wybranych 12 atrakcji turystycznych i produktów regionalnych, które zostaną umieszczone w kalendarzach na 2018 i 2019 rok. Atrakcje turystyczne zostaną również przedstawione w spot promocyjnych. Zostanie przeprowadzona promocja radiowa wybranych atrakcji oraz zostaną wykonane Rollupy  przedstawiające produkty regionalne i atrakcje turystyczne.
3.5. Wydawnictwo o Euroregionie Glacensis,  mapa atrakcji turystycznych.
3.6. Wykonanie kalendarza imprez na stronach internetowych partnerów.
4. Konferencja poświęcona efektom finansowym i ekonomicznym współpracy transgranicznej i  przedstawieniu przykładów dobrych praktyk.