EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Bieżąca działalność

do pobrania: Prezentacje z Forum Pogranicza Polsko – Czeskiego

 

Forum Pogranicza Polsko – Czeskiego

 

W dniach 2-3 X 2014 r. w Kudowie Zdroju w Hotelu Verde Montana odbyło się Forum Pogranicza Polsko–Czeskiego, które organizatorem było Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

 

Po raz pierwszy Forum odbyło się 24 listopada 2000 roku w Dworku Chopina w Dusznikach Zdroju zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Mieliśmy wówczas inną rzeczywistość - bez członkostwa w Unii Europejskiej i strefie Schengen, realizowaliśmy przedakcesyjne programy unijne i główną bolączką był problem przekraczania granicy państwowej.

Obecne Forum poświęcone było przede wszystkim temu, co na pograniczu, na bazie obecnych doświadczeń, planowane jest w najbliższej przyszłości. Ponad 120. uczestników zostało przywitanych przez przewodniczącego polskiej części euroregionu, a zarazem gospodarza Miasta Europejskiego Kudowa – Nachod pana Czesława Kręcichwosta oraz Miroslava Kociána – przewodniczący czeskiej części euroregionu.

ii

Pierwsza część poświęcona była ostatnim aktywnościom Euroregionu Glacensis, który obchodzi właśnie 18-lecie swego istnienia. Podkreślono zwłaszcza udział w projektach z wieloma partnerami na pograniczu, jak „Strategia zintegrowanej współpracy czesko–polskiego pogranicza”, którego efektem będzie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum, aktóre zaprezentował uczestnikom konferencji pan Roman Klíma – reprezentujący Kraj Kralovehradecki w imieniu 9. parterów projektu. Zaprezentowano również projekt EUREGIO PL-CZ, w ramach którego 11. partnerów euroregionalnych z całego pogranicza wypracowuje podstawy przyszłej współpracy, Fundusz Mikroprojektów jako mechanizm wsparcia beneficjentów na polsko–czeskiej granicy, „Sieciową współpracę w Euroregionie Glacensis”, w którym to projekcie mamy do czynienia z działaniami promocyjnymi kłodzkiego pogranicza, współpracą środowisk naukowych na pograniczu oraz przenoszeniem doświadczeń z czeskiej strony w zakresie funkcjonowania produktu regionalnego, a także projekt pn. „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”, w ramach którego budowanych lub modernizowanych jest 8 wież i punktów widokowych na obszarze Euroregionu Glacensis. Jeden z efektów projektu uczestniczy mieli okazję osobiście zobaczyć podczas popołudniowego spaceru do górującej nad Kudową „Altany Miłości”.

 

W części popołudniowej zasady obowiązujące w nowym okresie programowania 2014-2020 przedstawił RNDr. Jiří HORÁČEK – dyrektor Departamentu Regionalnej Współpracy Transgranicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, które zarządza polsko–czeskim programem współpracy transgranicznej. Mieliśmy również okazję wysłuchać wystąpienia pani Małgorzaty Chętko z Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, która zabrała głos w imieniu podsekretarza stanu pana Marcina Kubiaka.

 

W kolejnej części odbyła się prezentacja planowanych działań i inicjatyw na pograniczu. Projekty modernizacji układu komunikacyjnego pogranicza zaprezentowali przedstawiciele krajów: kralovehradeckiego, pardubickiego i ołomunieckiego, wspólnie z reprezentującym Województwo Dolnośląskie dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei panem Leszkiem Lochem.

 

Projekt „Studium rozwoju regionalnego i obszarów funkcjonalnych w czesko-polskim obszarze przygranicznym” zaprezentowała pani Justyna Gajzler z Wydziału Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Kontynuację projektu w zakresie wież widokowych zaprezentował sekretarz czeskiej części euroregionu pan Jaroslav Štefek. „Polsko–Czeski Szlak Grzbietowy”, bo pod taką nazwą kryje się przygotowywany projekt flagowy do nowego okresu programowania, to pójście jeszcze o krok dalej. W projekcie uczestniczy 30. partnerów, którzy poza oznakowaniem grzbietów sudeckich pasm – jako kontynuacją niemiecko–czeskiego szlaku grzbietowego i wieloma działaniami promocyjnymi, zamierzają zbudować 21 wież widokowych.

 

Inny flagowy projekt przygotowywany do nowego okresu programowania, który miałem możliwość osobiście zaprezentować, dotyczy stworzenia systemowego mechanizmu współpracy młodzieży na pograniczu na wzór funkcjonujących już od dawna polsko–niemieckiej, czesko-niemieckiej czy polsko–ukraińskiej współpracy młodzieży. Współpraca na całym polsko–czeskim pograniczu w formule małych dotacji spowodowałaby otwarcie wsparcia unijnego dla tych najmniejszych podmiotów, których zaplecze organizacyjne i płynność finansowa nie pozwalają korzystać z mechanizmu Funduszu Mikroprojektów.

 

Drugi dzień Forum poświęcony był obu zaprezentowanym propozycjom projektów flagowych w formule paneli roboczych z potencjalnymi uczestnikami projektów. Mamy nadzieję, że zaprezentowane duże projekty doczekają się realizacji i pomogą efektywnie rozwijać się tej najdłuższej z polskich granic.

 

Radosław Pietuch

Sekretarz Euroregionu Glacensis

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013