EUWT

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej.

Zobacz więcej

Fundusz Mikroprojektów

 

 

Fundusz Mikroprojektów

w Euroregionie Glacensis kierowany

przez Sekretarza Euroregionu Dyrektora Biura Bernadetę Tambor

Zobacz więcej

 

 

Programy pomocowe

 

WSPARCIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DLA OBSZARU POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU GLACENSIS

Unia Europejska obszary przygraniczne traktuje wyjątkowo. Docenia tym samym fakt, że najłatwiej pokonać granice mentalne istniejące w świadomości narodów, poprzez wsparcie inicjatyw mieszkańców pogranicza mających na celu zacieśnianie dobrosąsiedzkiej współpracy. Podobny stosunek do istotnej roli, jaką odgrywa współpraca przygraniczna, struktury przygraniczne budowały przez lata w świadomości elit politycznych.

 

Jedną z form struktur przygranicznych, które po okresie przemian ustrojowych powstały w latach dziewięćdziesiątych, były euroregiony. Euroregiony jako instytucje w pełni wiarygodne, których członkami są samorządy gminne skupione w rozmaite związki czy stowarzyszenia (w niektórych Euroregionach członkami są również samorządy powiatowe i wojewódzkie), na przestrzeni funkcjonowania zaczęto postrzegać jako instytucje realizujące istotne z punktu widzenia polityki zagranicznej państwa działania, co zostało oficjalnie podkreślane w wystąpieniach przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ta wiarygodność pozwoliła, wzorem powszechnie stosowanej w krajach Unii Europejskiej zasady subsydiarności, na powierzenie polskim euroregionom zadań państwowych w zakresie obsługi części programów dotyczących współpracy przygranicznej.

 

Polska część Euroregionu miała okazję korzystać z pomocy unijnej wielokrotnie w ramach programów Phare przeznaczonych na wsparcie państw Europy Środkowo – Wschodniej aspirujących do Unii Europejskiej. Były to kolejno Programy: STRUDER, RAPID i Phare Krajowy, z którego m.in. dofinansowano kwotą 3 mln EUR modernizację kolejowego przejścia granicznego Międzylesie - Lichkov. Istotną rolę, choć jego wdrożenie poprzedziły tragiczne okoliczności „powodzi tysiąclecia”, odegrał Program UE ODBUDOWA. Doświadczenia z setek zrealizowanych według unijnych procedur projektów na łączną kwotę przekraczającą 20 mln EUR z pewnością w najbliższym okresie zaprocentują. W dalszych rozważaniach skupimy się na wsparciu inicjatyw dotyczących współpracy transgranicznej na obszarze polskiej części Euroregionu Glacensis.

 

Od utworzenia Euroregionu Glacensis w dniu 5 grudnia 1996 roku, w jego historii istotną rolę odegrały programy pomocowe Unii Europejskiej dotyczące współpracy przygranicznej:

oraz aktualnie realizowany: